Regulamin serwisu

Regulamin serwisu ALKIPOWER.PL Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną REFLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958407, posiadająca NIP 8270005974, REGON 730008887, o kapitale zakładowym wynoszącym 500 000 zł, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, określa niniejszym regulaminem zasady dostarczania i korzystania z usług świadczonych przez  REFLEX na rzecz Klientów drogą elektroniczną, oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej.

 
§ 1 DEFINICJE
 
1. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
 
a.  REFLEX, Usługodawca – REFLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958407, posiadająca NIP 8270005974, REGON 730008887, o kapitale zakładowym wynoszącym 500 000 zł, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 
b. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą lub dniem wolnym od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
 
c. Formularz – aplikacja znajdująca się na Stronie internetowej, umożliwiająca osobie odwiedzającej nawiązanie kontaktu z REFLEX, a także zamówienie Usługi Konto Klienta lub Usługi Newsletter;
 
d. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
e. Klient, Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stroną umowy o świadczenie co najmniej jednej z Usług określonych Regulaminem, zawartej z  REFLEX;
 
f. Klient zarejestrowany – Klient posiadający aktywne Konto Klienta;
 
g. Klient niezarejestrowany – Klient nieposiadający aktywnego Konta Klienta;
 
h. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta stanowiące wyodrębnioną część Portalu;
 
i. Newsletter – list elektroniczny przysyłany Klientowi przez Usługodawcę, zawierający informacje handlowe przeznaczone do promowania towarów, usług lub wizerunku REFLEX ;
 
j. Polityka prywatności – polityka prywatności zamieszczona na Stronie Internetowej;
 
k. Portal – system teleinformatyczny znajdujący się na Stronie Internetowej, umożliwiający utworzenie oraz dostęp do Konta Klienta, a także zamawianie i korzystanie z Funkcjonalności;
 
l. Regulamin – niniejszy regulamin stworzony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 
m. Rejestracja – zespół czynności podejmowanych na Stronie Internetowej, zmierzających do utworzenia Konta Klienta;
 
n. Strona internetowa – strona znajdująca się pod adresem URL https://www.alkipower.pl/;
 
o. Usługa Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, skierowana do Klientów zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu;
 
p. Usługa Konto Klienta – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na udzieleniu dostępu do Konta Klienta oraz możliwości zamówienia i korzystania z Funkcjonalności świadczonych za jego pośrednictwem;
 
r. Usługi, Funkcjonalności – ogół usług dostępnych dla Klientów za pośrednictwem Portalu;
 
s. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
1. Niniejszy Regulamin określa:
 
a. sposób zawarcia, okres obowiązywania i tryb rozwiązania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną, oferowanych Klientom przez REFLEX za pośrednictwem Strony internetowej,
 
b. zasady i warunki korzystania z Usług,
 
c. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia Usług przez  REFLEX, d. postanowienia regulujące obowiązywanie i sposób dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 
2. Porozumiewanie się z Usługodawcą może nastąpić w następujący sposób:
 
a. za pośrednictwem poczty zwykłej – adres do korespondencji:  REFLEX sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź,
 
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: serwisy@reflex.com.pl.
 
3. Przed zamówieniem którejkolwiek z Usług, Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz złożyć oświadczenie zgodnie z którym w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 
§ 3 KONTO KLIENTA
 
1. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest dobrowolne. Brak posiadania Konta Klienta uniemożliwia jednak dostęp do Funkcjonalności świadczonych za jego pośrednictwem.
 
2. Dla utworzenia Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja, która następuje poprzez łączne dokonanie następujących czynności:
 
a. wypełnienie Formularza, znajdującego się na Stronie Internetowej w zakładce Strefa Klienta, poprzez łączne podanie następujących danych: pełnej nazwy firmy Klienta, adresu jego siedziby, numeru NIP, adresu e-mail oraz numeru telefonu,
 
b. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień,
 
c. dokonanie wyboru zakresu interesujących Klienta informacji,
 
d. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 
3. Po dokonaniu czynności określonych w ustępie poprzedzającym,  REFLEX prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu wiadomość stanowiącą ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta wraz z informacją o automatycznie wygenerowanym loginie i haśle. Klient ma prawo do zmiany otrzymanego hasła. Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, przynajmniej jednej cyfry, wielkiej i malej litery oraz znaku specjalnego. Częstotliwość zmiany hasła zależy wyłącznie od Usługobiorcy. Hasło nie może być udostępniane osobom trzecim i powinno być chronione.
 
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta następuje przez przyjęcie złożonej oferty przez Usługobiorcę. W tym celu należy kliknąć w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany wcześniej w Formularzu. Z tą też chwilą Konto Klienta staje się aktywne, a Klient staje się Klientem zarejestrowanym.
 
5. W razie braku potwierdzenia przyjęcia oferty w sposób opisany w ustępie poprzedzającym w terminie 48 godzin od jej złożenia, umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca usunie wszelkie dane wynikające z uzupełnionego uprzednio Formularza.
 
6. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta nie dochodzi również w przypadku wskazania w Formularzu nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej, uniemożliwiającego Usługodawcy przesłanie linku aktywacyjnego oraz loginu i hasła.
 
7. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne.
 
8. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Konta Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.
 
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi Konta Klienta, jeżeli będzie to konieczne ze względów technicznych, w szczególności w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub napraw.
 
§ 4 NEWSLETTER
 
1. Do zamówienia i korzystania z Usługi Newsletter nie jest wymagane posiadanie aktywnego Konta Klienta.
 
2. Dla zamówienia Usługi Newsletter niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
 
a. wypełnienie Formularza znajdującego się na dole strony głównej, poprzez wskazanie przez adresu e-mail Klienta,;
 
b. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień,
 
c. kliknięcie przycisku „Zapisz się”.
 
3. Po dokonaniu czynności określonych w ustępie poprzedzającym,  REFLEX prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu wiadomość stanowiącą ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter następuje przez przyjęcie złożonej oferty. W tym celu należy kliknąć w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany wcześniej w Formularzu.
 
5. W razie braku potwierdzenia przyjęcia oferty w sposób opisany w ustępie poprzedzającym w terminie 48 godzin od jej złożenia, umowa o świadczenie Usługi Newsletter nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca usunie wszelkie dane wynikające z uzupełnionego uprzednio Formularza.
 
6. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter nie dochodzi również w przypadku wskazania w Formularzu nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej, uniemożliwiającego Usługodawcy przesłanie linku aktywacyjnego.
 
7. Zamówienie i korzystanie z Usługi Newsletter przez REFLEX jest bezpłatne.
 
8. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Newsletter na zasadach określonych w Regulaminie.
 
9. Newsletter przesyłany będzie na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu.
 
10. Zawartość Newslettera objęta jest ochroną prawną na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 
11. Usługobiorcy są uprawnieni do korzystania zawartości Newslettera wyłącznie w celu zapoznania się z jego treścią.
 
12. Newsletter przesyłany będzie z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę.
 
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter, jeżeli będzie to konieczne ze względów technicznych, w szczególności w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub napraw.
 
§ 5 OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
 
1. Umowy o świadczenie Usługi Konto Klienta oraz Usługi Newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.
 
2. Usługobiorca może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Konto Klienta, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie ww. umów może nastąpić w jeden z następujących, dowolnie wybranych przez Klienta sposobów:
 
a. drogą elektroniczną – poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, co nastąpić powinno za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w Formularzu na adres e-mail  REFLEX – serwisy@reflex.com.pl,
 
b. drogą poczty tradycyjnej – poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie o wypowiedzeniu umowy, na adres  REFLEX sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.
 
3. Usługobiorca może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Newsletter, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie ww. umowy może nastąpić w jeden z następujących, dowolnie wybranych przez Klienta sposobów:
 
a. drogą elektroniczną – poprzez kliknięcie na przycisk „Zrezygnuj z Newslettera”, znajdujący się w końcowej części listu elektronicznego wysyłanego przez Usługodawcę;
 
b. drogą elektroniczną – poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, co nastąpić powinno za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w Formularzu na adres e-mail  REFLEX – serwisy@reflex.com.pl,
 
c. drogą poczty tradycyjnej – poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie o wypowiedzeniu umowy, na adres  REFLEX sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.
 
4. Usługodawca może w każdym czasie, z ważnych przyczyn, rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Konto Klienta oraz Usługi Newsletter, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Przez ważny przyczyny rozumie się w szczególności zmiany techniczne w funkcjonowaniu Strony internetowej, Portalu, Konta Klienta czy Usług, zmiany organizacyjne i organizacyjno-prawne w ramach przedsiębiorstwa Usługodawcy, a także zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Oświadczenie  REFLEX o rozwiązaniu umowy zostanie przekazane Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail Usługobiorcy wskazany uprzednio w Formularzu. Termin wypowiedzenia liczony będzie od dnia zawiadomienia Usługobiorcy o rozwiązaniu umowy przez Usługodawcę.
 
5. W przypadkach gdy umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient będący Konsumentem może ponadto odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.
 
6. Do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 5 powyżej, konieczne jest złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient będący Konsumentem może wykorzystać wzór formularza odstąpienia stanowiący załącznik do niniejszej Umowy, przy czym nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie takie należy wysłać według Państwa wyboru – drogą pisemną, e-mailem lub faxem, na adres Usługodawcy wskazane w komparycji niniejszej Umowy.
 
7. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy, może nastąpić w terminie 14 dni. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia Umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 
8. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 5 powyżej, Umowa będzie uważana za niezawartą.
 
§ 6 WYMAGANIA TECHNICZNE
 
1. Do korzystania z Usługi Konto Klienta oraz Usługi Newsletter konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Nie jest natomiast konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 
§ 7 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
1. Na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca zobowiązany jest do przekazania informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Funkcjonalności oferowanych przez  REFLEX.
 
2. Usługodawca dokłada starań, aby Usługi były świadczone z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Korzystanie z sieci Internet, w tym z każdej usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiąże się jednak z potencjalnymi zagrożeniami występującymi przy używaniu tej sieci.
 
3. Niebezpieczeństwo związane z korzystaniem z Internetu może polegać między innymi na możliwości otrzymania spamu – niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną; wprowadzenia oprogramowania typu malware, w tym wirusów komputerowych, które w sposób niezauważony przez użytkownika mogą zarazić pliki w sposób samopowielający; wprowadzenia robaków internetowych (worm), które stanowią szkodliwe oprogramowanie zdolne do samo-powielania; instalacji oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w sieci Internet; narażenia na cracking lub phishing (łowienie haseł); wprowadzenia oprogramowania mogącego wyrządzać szkody do urządzenia końcowego, z którego korzysta Usługobiorca; narażenia na działanie innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania, niewchodzącego w skład powyższych punktów, a występującego pod nazwami wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax itp.
 
4. Dla Państwa bezpieczeństwa,  REFLEX zaleca używanie aktualnego oprogramowania przeciwdziałającemu zagrożeniom, o których mowa w ustępie poprzedzającym w postaci programów antywirusowych oraz aplikacji chroniących urządzenia końcowe przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.
 
§ 8 REKLAMACJE
 
1. Usługodawca będzie dokładał starań mających na celu zapewnienie poprawnego działania świadczonych przez siebie Usług.
 
2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez  REFLEX można zgłaszać: a. za pośrednictwem poczty zwykłej – adres do korespondencji: REFLEX sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź; lub b. za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: serwisy@reflex.com.pl.
 
3. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, zaleca się wskazanie w zgłoszeniu reklamacji poniższych informacji:
 
a. imienia i nazwiska lub pełnej nazwy firmy Klienta,
 
b. adresu zamieszkania, adresu siedziby lub adresu do korespondencji Klienta,
 
c. adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego wskazanych w Formularzu,
 
d. określenie Usługi, której dotyczy reklamacja,
 
e. przyczynę reklamacji,
 
f. oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 
4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 
5. Jeśli Usługobiorca nie zastrzeże inaczej, Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej, stosownie do sposobu w jakim zgłoszono reklamację.
 
§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest  REFLEX.
 
2. Więcej informacji odnośnie ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności.
 
§ 10 OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU
 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2022 roku i z tą też chwilą wywołuje skutki prawne.
 
2. Regulamin znajduje zastosowanie do umów o świadczenie Usług, które zostały zawarte po rozpoczęciu jego obowiązywania.
 
3.  REFLEX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przez które rozumie się zmiany techniczne w funkcjonowaniu Strony internetowej, Portalu, Konta Klienta czy Usług, zmiany organizacyjne i organizacyjno-prawne w ramach przedsiębiorstwa Usługodawcy, a także zmiany mające na celu dostosowanie Regulaminu do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, czy wymogów wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych.
 
4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu, Usługobiorca zostanie powiadomiony przez informację przesłaną na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 
5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w terminie wskazanym przez  REFLEX, nie krótszym niż 7 dni od powiadomienia o ich treści w sposób opisany powyżej.
 
6. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić  REFLEX o wypowiedzeniu zawartej przez siebie umowy.
 
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszystkie godziny wskazywane w niniejszym Regulaminie podawane są w czasie polskim.
 
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy. 
 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 
4. Z wyłączeniem umów zawieranych z Konsumentem, wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu polskiego, miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 
5. Regulamin jest publikowany na Stronie internetowej, w polskiej wersji językowej, w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 
 
Poniżej mogą Państwo pobrać WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pliki do pobrania